۱۶مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ تیر ۹۱
پیلهای سوختی و کاربرد آنها در صنایع زیرسطحی
دكتر محمد ژياني
دانشگاه صنعتي اصفهان