۱۶مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۱۴ آبان ۹۷
ساعت 17-19
روشهای فیزیکی جدایش مواد معدنی
آقای دکترمحمدرضا صمدزاده یزدی
دانشگاه یزد