۱۷مین
جلسه
محل برگزاری: http://lms.shahroodut.ac.ir/?m=718967025
 ۸ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
یادگیری ماشین، ماشین استقراء؟
مهدی انصاری راد
دانشگاه صنعتی شاهرود