۱۷مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ مهر ۹۱
چرخهایی که گرد نیستند
دکتر امیر آقامحمدی
دانشگاه الزهرا