۱۷مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۶ آذر ۹۷
ساعت 13:30 تا 15:30
پلاسمای کوارک-گلوئون: مفاهیم و یافته های جدید
آقای دکتر کورش جاویدان
دانشگاه فردوسی مشهد