۱۸مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲ آبان ۹۱
آشنايي با مفاهيم، مباني و كاربردهاي علم زلزله‌شناسي
دكتر نادر فتحيان‌پور
دانشگاه صنعتي اصفهان