۱۸مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ اسفند ۸۰
پديده فتوولتاييک و کاربردهای آن
دکتر ابراهيم اصل سليمانی