۱۸مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۳ دی ۹۷
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
در جستجوی رویای دیراک: تک قطبی مغناطیسی
دکتر هادی لوکزاده
دانشگاه یزد