۱۹مین
جلسه
محل برگزاری: live.du.ac.ir/physics_club
 ۹ اسفند ۱۴۰۰
ساعت 12:00 تا 13:00
گداخت هسته ای از رویا تا واقعیت
بابک خان بابایی
دانشگاه دامغان