۱۹مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ آذر ۹۱
آشنایی با اسپینترونیک
دكتر سيد جواد هاشمي‌فر
دانش‌گاه صنعتي اصفهان