۱۹مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۱۵ بهمن ۹۷
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
فرصت ها و چالش های فناوری هسته ای در کشاورزی
دکتر سید ابراهیم سیفتی
استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد