۲۰مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۵ دی ۹۱
بعضی جنبه‌های فلسفی مکانیک کوانتمی
دکتر رسول رکنی‌زاده
دانش‌گاه اصفهان