۲۰مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه قم
 ۲۸ آذر ۱۴۰۱
ساعت 9:40 تا 12:۰۰
همایش روز باز فیزیک دانشگاه قم
محمد جواد کاظمی و سید وحید موسوی
دانشگاه قم