۲۰مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ خرداد ۸۱
ليزر
دکتر حميد لطيفی و دکتر رضا مسعودی