۲۰مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۱۳ اسفند ۹۷
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
تصویربرداری نوری از مغز
دکتر حمید لطیفی
دانشگاه شهید بهشتی