۲۱مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ تیر ۸۱
پايه ريزی علوم و فناوری نانو در ايران
دکتر هاشم رفيعی تبار