۲۱مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۱۰ اردیبهشت ۹۸
ساعت 13:30تا 15:30
فیزیک و فناوری های همگرا
دکتر نجمه السادات حسینی مطلق
دانشگاه حضرت معصومه(س)، گروه مهندسی اپتیک و فوتونیک