۲۲مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱ اسفند ۹۱
اپتيک تطبيقی و کاربرد آن در بينايی‌سنجي
دکتر حمیدرضا فلاح
دانشگاه اصفهان