۲۲مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۲۳ اردیبهشت ۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
معمای سیاهچاله ها
دکتر کامران وفا
دانشگاه هاروارد