۲۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ اردیبهشت ۹۲
سازوکار هیگز
دکتر منصور حقیقت
دانشگاه صنعتی اصفهان