۲۳مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۱۰ مهر ۹۸
چهارشنبه، ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
آزمایشات فضایی فعال با استفاده از امواج قوی الکترومغناطیس
دکتر علیرضا محمودیان
استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران