۲۴مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ خرداد ۹۲
اصول عملکرد وکاربردهای سامانه‌های انرژی خورشیدی فتوولتایی
دکتر احمدرضا تابش
دانشگاه صنعتی اصفهان