۲۴مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۱۳ آبان ۹۸
دوشنبه، ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
داستان فوتون
دکتر سید محمد موسوی نژاد
بخش ذرات بنیادی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد