۲۵مین
جلسه
محل برگزاری: سالن همایش‌های دانشگاه دامغانlive.du.ac.ir/physics_club
 ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 12:۰۰ تا ۱۳:۰۰
میکرو رئولوژی نمونه های بیولوژیکی با انبرک نوری
یونس فرهنگی
دانشگاه کپنهاگ دانمارک