۲۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲ مهر ۹۲
قوانین مقیاس‌بندی در بیولوژی، علوم اجتماعی و علوم اقتصادی
دکتر مینا زارعی
پژوهشگاه دانشهای بنیادی