۲۵مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۱۱ آذر ۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
فیزیک فمتوثانیه درجامدات: مفاهیم، کاربرد و آینده
دکتر علی کاظم‌پور
استادیار دانشگاه پیام نور یزد، پژوهشکده لایه نشانی نانوساختار