۲۶مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ آبان ۹۲
نسبيت عام عليه مكانيك كوانتمی
دکتر فرهنگ لران
دانشگاه صنعتی اصفهان