۲۶مین
جلسه
محل برگزاری: vroom.shirazu.ac.ir/social10
 ۱۲ اسفند ۹۹
ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰
کیهان-شناختِ نیوتونی
محمد خرمی
دانشگاه الزهرا