۲۶مین
جلسه
محل برگزاری: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
 ۱۴ بهمن ۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
نگرش فیزیکی به جهان هستی
دکتر محمد وحید تکوک ( بهمراه معرفی کتابی با همین عنوان)
دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران