۲۷مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۵ آذر ۹۲
جایگزیدگی الکترون‌ها در حضور بی‌نظمی
دکتر محسن امینی
دانشگاه اصفهان