۲۷مین
جلسه
محل برگزاری: مجازی: لینک شرکت در جلسه: http://vc3.yazd.ac.ir/amozesh1
 ۳۱ اردیبهشت ۹۹
روز چهارشنبه، ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
درهم‌تنیدگی و برخی کاربردهای آن در فناوری‌های کوانتومی
دکتر محمد کاظم توسلی
استاد بخش اتمی و مولکولی - دانشکده فیزیک ، دانشگاه یزد