۲۸مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ اسفند ۹۲
فیزیک در ترافیک
دکتر میثم اکبرزاده
دانشگاه صنعتی اصفهان