۲۸مین
جلسه
محل برگزاری: مجازی، vc3.yazd.ac.ir/amozesh1
 ۲۱ خرداد ۹۹
چهارشنبه- ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
چشم انداز حال و آینده پلیمرهای مزدوج
دکتر محمدرضا ناطقی
استاد تمام دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد یزد، یزد، ایران