۲۹مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲ اردیبهشت ۹۳
مبانی و کاربرد پیوندگاه های جوزفسون
دکتر غلامرضا راشدی
دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان