۲۹مین
جلسه
محل برگزاری: مجازی، vc3.yazd.ac.ir/amozesh1
 ۱ مرداد ۹۹
چهارشنبه -ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
داستان تاریخ ( روایتی از تاریخ زمان و ماده در کیهان شناسی و ذرات بنیادی)
دکتر سید یاسر ایازی
استادیار دانشگاه سمنان