۳۰مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱۳ خرداد ۹۳
مواد مغناطیسی : از فیزیک تا کاربرد
دکتر حسین احمدوند
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان