۳۰مین
جلسه
محل برگزاری: meeting-2.yazd.ac.ir/physics-club
 ۲۳ مهر ۹۹
چهار شنبه ساعت 10:۰۰ تا 12:۰۰
تخمین جرم و شعاع ستارِه هایِ تبهگن، بر اساس ثابتهایِ بنیادی و جرم ذرات سازنده
محمد خرمی
استاد گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا