۳۱مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱ مهر ۹۳
ماده و انرژی تاریک، صورت ناپیدای دنیای ما
مسلم زارعی
دانشگاه صنعتی اصفهان