۳۱مین
جلسه
محل برگزاری: متاسفانه به علت بیماری سخنران لغو شد.
 ۲۱ آبان ۹۹
روز چهارشنبه -ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
رشته فیزیک و کسب و کار
غضنفر میرجلیلی
دانشیار دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد