۳۲مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ آبان ۹۳
لیزر و کاربردهای آن در مخابرات کوانتومی
حمید رضا محمدی
دانشگاه اصفهان