۳۲مین
جلسه
محل برگزاری: vroom.shirazu.ac.ir/social10
 ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
ساعت 15:30 تا 17:00
ساختار های منظم و نامنظم در مواد دانه‌ای
سید مهدی واعظ علایی
دانشگاه تهران