۳۲مین
جلسه
محل برگزاری: مجازی meeting-2.yazd.ac.ir/physics-club
 ۱۲ آذر ۹۹
چهارشنبه -ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
The interstellar medium through heavy molecules
امین فرهنگ
محقق پسا دکترا- پژوهشگاه دانش های بنیادی