۳۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ آذر ۹۳
آشنایی با فیزیک ذرات بنیادی
دکتر رضا خسروی
دانشگاه صنعتی اصفهان