۳۳مین
جلسه
محل برگزاری: کلاس 36 دانشکده فیزیک و به صورت آنلاین https://lms.shahroodut.ac.ir?m=PHY-SEMINAR
 ۸ خرداد ۰۲
ساعت 11:00 تا 12:30
مبانی مکانیک کوانتومی و معرفی تکنولوژهای مرتبط با آن
مرتضی رفیعی
دانشگاه صنعتی شاهرود