۳۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ مهر ۸۲
ستاره‌های نوترونی
محمد تقی مير ترابی