۳۳مین
جلسه
محل برگزاری: meeting-2.yazd.ac.ir/physics-club
 ۳ دی ۹۹
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
آموزش فیزیک: ناکامی ها، ریشه ها و راه ها
فیروز آرش
استاد گروه فیزیک، دانشگاه تفرش