۳۴مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۹ دی ۹۳
شبیه سازی در ابعاد میکروسکوپی
دکتر مجتبی اعلایی
دانشگاه صنعتی اصفهان