۳۴مین
جلسه
محل برگزاری: مجازی meeting-2.yazd.ac.ir/physics-club
 ۱ بهمن ۹۹
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
انرژی پنجاه سال آینده
رضا امرالهی بیوکی
استاد گروه مهندسی هسته ای، دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر