۳۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۵ اسفند ۹۳
پلاسما، چهارمین حالت ماده
دکتر محمد علی عسگریان
دانشگاه اصفهان