۳۶مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱ اردیبهشت ۹۴
فیزیک و اقتصاد: دو قلوهای ناهمسان
دکتر محسن رنانی
دانشگاه اصفهان